Paghatol ng Buhay at Patay

Bible Commentary: Paghatol ng Buhay at Patay
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 1: Series 5

 

Lubos na naniwala ang buong kristiyano na mayroong paghatol ng buhay at patay at ito’y pinaniwalaan nila na malapit na malapit nang mangyayari. Subalit, may katanungan dito na walang nagbibigay linaw sa isa man sa mga relihiyong napapaloob mismo sa Kristiyanismo. Ang katanungan ay ganito; “Paano hatulan ang buhay at paano din hatulan ang patay?”

Lahat ng Kristiyano ay naghahanagd ng positibong resulta ng kahatulan subalit walang katiyakan ang kanilang paghahanda dahil hindi nila alam kung papaano ito magaganap. Sa Gawa 10:42 ganito ang nakasulat, “Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging Hukom ng mga buhay at ng mga patay.” Maliwanag na mayroong paghatol ng buhay at patay. Kung ating tingnang maigi, magkaiba ang pagganap nito. Iba ang paghatol ng buhay at iba rin ang paghatol ng patay at hindi ito sabay. Mauna ang mga buhay at saka pa lamang ang mga patay.

Sa Pahayag 15:1 ay ganito ang nakasulat; “Nakita ko ang isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit: pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos.” At sa Pahayag 16:1 ay ganito naman ang sinabi; “Mula sa templo’y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa pitong anghel, “Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng pitong mangkok na siyang poot ng Diyos!” Ipinahiwatig dito ang mga huling poot ng Diyos na siyang tatapos sa sanlibutan. Ito ang pitong salot na sa kasalukuyang nagaganap sa mundo.

Lubhang nakakatakot ang pitong salot na ito dahil magreresulta ito ng kamatayan sa bilyong-bilyong tao sa mundo na sinabi sa Jeremias 25:32-33; “Ganito ang sinabi ni Yahweh: ‘Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig  ng sanlibutan.’ Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin, o ililibing; magiging pawang dumi lamang sila sa ibabaw ng lupa!” Ang nakakalungkot dito ay ang mga pinuno ng Kristiyanismo mismo na nangako sa kani-kanilang tagasunod tungkol sa kaligtasan ngunit walang paghahanda kung paano ito malampasan. Bagkus may sinabi ang Diyos sa kanila na nakasulat rin sa Jeremias 25:34-35 na ganito ang sabi; “Tumangis kayo, mga pastol, umiyak kayo nang malakas! Maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng mga kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan, at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ang mga pastol; hindi makatatakas ang mga tagapag-alaga ng mga kawan.”

Makikita at maririnig natin na marami nang kalamidad at mga kaguluhan ang kasalukuyang nangyayari sa ating paligid. Hindi lingid sa ating kaalaman ang mga bagong sakit na halos hindi na maintindihan ng mga dalubhasa. Gaya ng SARS, EBOLA VIRUS at iba pa. Mga delubyong pumatay na ng maraming buhay ng tao at maging hayop gaya ng lindol, buhawi, baha, tsunami at iba pa. Mga kaguluhan gaya ng pag-iiringan ng mga bansa, mga rebelyong nagaganap sa iba’t ibang bahagi sa mundo, bangayan sa paniniwalang pangrelihiyon, nariyan din ang pagkakagutom sa maraming dako sa mundo. Ang mga ito ay kabahagi lamang sa nakakatakot na pitong salot ng Diyos na siyang poot Niya.

Noong unang panahon, nagalit na rin ang Diyos sa tao kaya pinarusahan Niya ito sa pamamagitan ng baha. Nalipol ng sangkatauhan subalit nag-iwan siya na ginawang binhi. Ang lahi ni Noe na siyang pinagmulan ng kasalukuyang henerasyon.Mula noon sumibol at dumami muli ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Subalit nakalimutan muli ng mga ito ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat hanggang sa nagiging palalo ang tao. Patuloy sa paggawa ng kasamaan na siyang nag-udyok sa puso ng Diyos na mapoot muli. Dahil sa sobrang pagkakasala ng tao, nagbabadya ang Diyos na lipulin Niya muli ang mga tao sa pamamagitan ng pitong salot.

Ang pitong salot na ito ay siyang paghatol ng mga buhay. Kaya ang mamamatay nito ay tiyak na mapupunta sa impierno at hindi na sila haharap sa paghatol ng patay dahil sila’y nahatulang buhay. Ang matitira ay munting kawan lamang na pagkalooban sa Kaharian ng Diyos. Sa Lucas 12:32 ganito ang sinabi: “Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.” Tinitiyak ng Diyos sa tekstong ito na may munting kawan na ititira at gagawing binhi na siyang magpapasibol muli ng tao pagkatapos ng pitong salot. Sa Isaias 24:6 ganito ang nakasulat: “Kaya’t ang sumpa’y daranasin ng daigdig, at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan, at ilan lamang ang matitira.”  At sa Isaias 6:13 ganito rin ang nakasulat: “Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina, tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay binhing banal.” Maliwanag ang pagkakasulat na may iilan na maliligtas at gagawin itong binhi.

Sa kasalukuyan, marami nang pangyayari na iba’t ibang kalamidad, sakit, kaguluhan, gutom at iba pa. Nangangahulugan lamang na ito’y mga kabahagi sa pitong salot o poot ng Diyos. At para matiyak natin na salot ang mga ito, ganito ang sabi sa Pahayag 16:12; “Ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking Ilog Eufrates. Natuyo ang ilog, at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa Silangan.” Ang Ilog Eufrates sa kasalukuyan ay tuyo na. Nangangahulugan lamang ito na ang pang-anim na salot ay nagaganap na. Kung magkaganon, ang una hanggang panglima na salot ay tapos na rin. At ang mga iyan ay ang mga kagimbal-gimbal at nakakatakot na mga kaguluhan, sakit, kalamidad na halos hindi na maintindihan na sa kasalukuyan ay naganap sa ating paligid.

Ang sinuman na gustong mapabilang sa munting kawan na gagawing binhi ay kinakailangan niyang matagpuan ang sugo sa huling panahon. At dapat sundin at paniwalaan niya ito dahil siya lamang ang magtuturo para makaligtas sa pitong salot. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo ang tao ay maliligtas. Sa Pahayag 5:9 ganito ang sabi; “Inaawit nila ang bagong awit na ito: “Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon. Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao, mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa.” Tiyak na hindi ito si Jesucristo dahil nang isinulat ang hulang ito na nakasaad sa Pahayag ay matagal ng wala si Jesucristo.

Ang Sugong ito ay siyang kumakatawan sa sinabi ni Cristo na Espiritu ng Katotohanan na nabanggit sa sulat ni Juan 14:15-17 na nagsasabi ng ganito: “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito’y ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya’y sumasainyo at nananahan sa inyo.” At sa Juan 16:7-8 ganito rin ang sinabi; “Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan.” Sa pamamagitan ng Sugong ito, malalaman ng tao kung ano ang pagkakasala at kung ano naman ang kahatulan (paghatol ng buhay at patay). At ang Espiritung ito ay mananatiling sumasakatawan sa tao hanggang sa walang hanggan. Sa madaling sabi, hanggang sa mga oras na ito ay may taong ginagamit nito na siyang nagiging Sugo sa kasalukuyang panahon.

Magmumula sa Kanya ang karunungang maging gabay ng tao tungo sa buhay na walang hanggang. Maliban doon, Siya ang gagawa sa lahat ng balak ng Diyos para sa sanlibutan. Ang tinutukoy dito ay ang nakasulat sa Isaias 46:11, “May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang lawin at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad.”

Ang Sugong ito ay siya rin ang mamumuno sa munting kawan na binanggit sa Lucas 12:32. Paano maging kawan kung walang pinuno? At Siya pa rin ang mamumuno sa mga tao ng Diyos na pipiliin sa pagdating ni Cristo. Sa Mateo 24:30-31 ay ganito ang sabi; “Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang, mula sa lahat ng dako.” Maliwanag na titipunin ni Cristo ang Kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pag-utos ng Kanyang mga anghel at tiyak na mayroong mamumuno na siyang sugo.

Ang taong ililigtas ng Diyos sa pitong salot ay may taglay nang pagtatagumpay. Dahil siya’y nagtagumpay; bibigyan siya ng Diyos ng karapatang kumain ng bunga ng kahoy na magbibigay buhay ng mga taong pinili ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit inalis si Adan at Eva sa paraiso dahil kung patuloy ang kanilang pagkain sa bungang yaon, mapaparehas sila sa Diyos na walang kamatayan. Ganito ang sabi sa Genesis 3:22, “Sinabi ni Yahweh, ‘Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na sila dapat tulutang kumain ng bungangkahoy ng buhay at baka hindi na sila mamatay’.”

Noong unang panahon ay ipinagbawal ito, subalit sa huling panahon, na siyang panahon ngayon ay ipinahintulot na sa mga taong nagtagumpay. Sa Pahayag 2:7 ganito ang sabi; “Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! ‘Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos’.” Kung aalaming mabuti, hindi ito literal na bunga. Isa itong karunungang ituturo na magmula sa Sugo ng Diyos sa panahong ito upang bigyang daan ang buhay tungo sa kaligtasang buhay na walang hanggan.

Dagdag pa nito, ang mga taong nagtagumpay ay magkaroon ng bagong pangalan, bagong pangalan ng Diyos at sariling bagong pangalan ni Cristo mismo. Sa Pahayag 2:17 ganito ang sabi; “Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! ‘Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sinumang nakaaalam maliban sa tatanggap niyon’.” At sa Pahayag 3:12 ganito rin ang sinabi; “Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ang aking Diyos, at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan.” Ang mga pangalang ito ay nagmumula sa Diyos, subalit ang mga ito ay tiyak na matatanggap lamang sa mga taong nagtatagumpay sa pamamagitan ng Sugong ito.

Ang pagbalik ni Cristo sa mundo ay hindi para magligtas, ngunit para maghatol. Sa Pahayag 22:12 ganito ang sabi; “Makinig kayo!” wika ni Jesus. “Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa!” Kaya, tiyak na iba ang tagapagligtas sa panahong ito at walang iba kundi ang sugo na tinutukoy sa aklat ng hula ang Pahayag. Kung wala ang sugong ito, walang maliligtas.

Ang SARS, HEATWAVE, TSUNAMI, BAHA, FOOT & MOUTH DISEASE at ang pagkatuyo sa Ilog Eufrates ay patunay lamang na ang anim sa pitong salot ay nagaganap na at isa na lamang ang natira. Ang pang-pito na kung saan lubhang nakakatakot dahil dito magtatapos ang mundo. Sa Mateo 24:2 ganito ang sabi ni Cristo; “Ngunit sinabi niya, “Nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo! Darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho!”At ang sabi pa ni Cristo sa hula na nasusulat sa aklat ng Pahayag 16:17-21 ang sabi ay ganito; “Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita nang malakas mula sa trono sa templo: “Naganap na!” Kumidlat, kumulog, at lumindol nang napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas! Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod, at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonia – pinainom ito ng alak ng kanyang matinding poot. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos limampung kilo ang bawat isa, at nabagsakan ang mga tao. At nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakapangilabot ang salot na ito!”

Ang lindol na ito ay lubhang nakakapangilabot pero hindi ito pinansin ng relihiyon. Bagkus, patuloy ang pangako nila sa kanilang tagasunod tungkol sa pagligtas ng Diyos sa pamamagitan ng RAPTURE. Sa 1 Tesalonica 4:17 ganito ang sulat ni Pablo; “Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo’y makakapiling niya tayo magpakailanman.” Dito nakasentro ang Kristiyano sa kanilang paniniwala na sila’y maligtas dahil sa RAPTURE. Ngunit ni minsan si Cristo ay hindi nagbanggit nito. Bagkus tiniyak ni Cristo ang pagbaba sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang Bagong Jerusalem at Siya’y maghahari dito magpakailanman. Dapat paniwalaan ng mga Kristiyano ang mga sinasabi ni Cristo at hindi ang mga sinasabi ni Pablo dahil si Cristo ang tagapagligtas at hindi si Pablo.

At sa Mateo 24:19-22 ganito ang sabi; “Kawawa ang nagdadalantao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon! Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa Araw ng Pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao’y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paiikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon.” Pinahiwatig ni Cristo dito ang kahirapang hindi pa nararanasan sa sanlibutan. At kung hindi ito paiikliin, ni isa ay walang maligtas. Ngunit, dahil sa mga hinirang ng Diyos paiiksiin ito upang mayroong maliligtas. Tiyak na ito’y ang munting kawan na tinutukoy sa sulat ni Lucas sa 12:32.

Napakalungkot isipin na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay tiyak na umaasa sa kaligtasang naipangako ng kanilang pinuno sa relihiyon. Subalit, wala man lamang itong paghahanda sa Pitong Salot. Maalaala na ang pinakaunang salot (SARS) ay nangyari noong Nobyembre 2002 lamang at sunod-sunod na ito hanggang sa pang-anim na siyang pagkatuyo sa Ilog Eufrates. Dahil dito, ang pangpito ay hindi na magtatagal at ito’y magaganap na rin. At sa oras na maganap ang ikapitong salot, tiyak na mapupuno ng patay ang buong mundo. Dito rin magwawakas ang paghatol ng mga buhay saka lang magsimula ang paghatol ng patay.

Sa lakas ng lindol na yaon, wawasakin ang buong mundo sang-ayon sa nakasulat, at mababago ang hitsura ng kalupaan. Sa Pahayag 21:1 ganito ang sinabi; “Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa; wala na rin ang dagat.” At sa Pahayag 16:19-20 ganito rin ang sabi; “Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod, at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonia – pinainom ito ng alak ng kanyang matinding poot. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok.”  Sinasabi dito ang pagguho ng mga bundok, at pagkawala sa mga pulo. Ito ang dahilan kung bakit nawawala ang lumang lupa at nakitaang bagong lupa.

Subalit, kahit wasak ang buong mundo, mayroong mga taong mananatiling buhay sang-ayon sa pangako ng Diyos na naitala sa Isaias 6:13 na itititra bilang binhi at tiyak dito magsisimula ang bagong henerasyon. At pagkatapos ng lindol na iyon ay sisimulan na ang paghatol ng mga patay.

Sa Pahayag 20:4-6 ganito ang sinabi; “Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Cristo sa loob ng sanlibong taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng sanlibong taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan; sila’y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesias, at maghahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong taon.” Iminungkahi dito na ang lahat na mga patay na walang kasalanan ay bubuhayin  ito sa  loob ng isang libong taon. Ito’y salungat sa sinasabi ni Pablo na sa isang kisap mata ay mabubuhay sabay ang lahat na mga patay.  Sa 1 Corinto 15:52 – 53 ganito ang sabi ni Pablo; “Sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay, ng di namamatay.” Maliwanag na kakaiba ang sinabi ni Cristo kaysa kay Pablo. Paalaala ulit ng may akda na dapat si Cristo lamang ang sundin ng mga Kristiyano upang hindi ito maliligaw sa paniniwala.

May tatlong uri ang pagkabuhay sa patay at ito ay ang Resurrection, Insertion, at Reincarnation. Ang Resurrection ay ang patay na katawan mismo ang mabuhay muli, ang Insertion naman ay ang espirito ng namatay ay papasok sa ibang katawan at ito’y gagawa at magsasalita sa gana ng taong namatay at samantalang ang Reincarnation ay ipapanganak muli ang taong namatay.

Sa panahon ng Panginoong Jesucristo may mga pangyayaring naitala sa biblia na mga pangyayaring binuhay Niya ang patay.  Sa Juan 11:43-44 ganito ang sabi; “Pagkasabi nito, sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” Lumabas nga si Lazaro; napupuluputan ng kayong panlibing ang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya, at ng makalaya.”  Maraming saksi nito at ang lahat ay namangha dahil mabaho na si Lazaro ng panahong yoon subalit nabuhay ito muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ginamit ni Cristo. Sa puntong ito naganap ang tinatawag na Resurrection.

Sa ibang pagkakataon naganap uli ang Resurrection na nakasulat sa Marcos 5:41-42 kung saan sinasabi ang ganito; “Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, “Talita kumi,” na ang ibig sabihi’y “Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka!” Pagdaka’y bumangon ang bata at lumakad. (Siya’y labindalawang taon na.) At namangha ang lahat.” Ganoon din ang nangyari kay Cristo noong Siya’y ipinako sa krus at namatay. Pagkalipas ng tatlong araw ay ibinalik ng Diyos ang Kanyang hininga at Siya’y nabuhay muli.

Ngunit hindi lamang sa resurrection magaganap ang pagkabuhay sa patay. Sa ibang pangyayari maaari din ito, gaya ng tinatawag na Insertion. Ang insertion ay walang malinaw na paliwanag sa Biblia, subalit, may mga panahong nangyayari ito.

Si Bongbong Marcos pagkalipas ng tatlong araw na pagkamatay ng kanyang ama,  nagimbal ang maraming tao dahil siya’y nagsalita na kaboses ng kanyang amang kasalukuyang nakaburol sa oras na yoon, at ito’y nasaksihan ng milyon- milyong tao na nanonood sa telebisyon sa buong mundo.

Isa pang pangyayari na hindi kapanipaniwala, nang si Mayor Ruben Ecleo, Sr. namatay. Namangha at nagimbal din ang libo-libong mga tao, dahil sa pagkalipas ng tatlong araw at habang nakaburol si Ecleo, ang kanyang anak na si Bobong ay nangyaring nakipag-usap at kumanta pa ito sa harap ng maraming tao, na kaboses ang kanyang amang patay. Nasaksihan din iito ng libo-libong tao.

Ang mga pangyayaring yoon ay nangangahulugan lamang na ang patay maaaring bumalik sa pamamagitan ng kanyang espiritong papasok sa ibang katawan upang magbigay ito ng mungkahi sa mga nabubuhay pa. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na insertion.

Ang pangatlong pagbuhay ng patay ay ang sinasabing pagsilang muli sa namatay o reincarnation.  Sa ganitong paraan na ang isang babae ay magbubuntis at ang espirito ng namatay na tao noon ay siyang magiging espirito sa ibinuntis nitong babae. Gaya ng nakasulat sa Mateo 11:13-14 na nagsasabi ng ganito; “Sapagkat ang mga propeta at ang Kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating.” Maliwanag na si Elias ay isinilang muli na siyang naging si Juan Bautista.  Ang mga salita na ito ay nagmula mismo kay Cristo kaya ito ay may katotohanan.

Maliban pa diyan, mayroong sinabi si Cristo tungkol sa mga patay na maliligtas na hindi ito mangyayari kung ang mga ito ay hindi isilang muli.  Sa Juan 3:3–6 ganito ang nakasulat, “Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.” “Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?” tanong ni Nicodemo. “Sinasabi ko sa inyo,” ani Jesus, “maliban na ang tao’y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos.” Pinaliwanag ni Cristo na ang taong patay maliligtas lamang ito subalit kailangan munang isilang ito muli sa pamamagitan ng tubig at espirito bago ito magiging tao uli.

Ang tao ay nagmumula sa tubig ng kanyang tatay at nanay na siyang tinatawag na “sperm cell & egg cell”, ang mga ito paglalangin o buohin ng espirito tiyak na magiging tao. Dito magaganap ang sinasabi ni Cristo na isilang muli ang isang tao sa tubig at sa Espiritu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s