Idolatry (Pagsamba sa diyus-diyusan)

Bible Commentary : Idolatry (Pagsamba sa diyus-diyusan)
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 1: Series 1

Libo-libong taon nang lumipas; may kautusan na ang Diyos na nagbabawal sa pagsamba sa mga larawan o mga diyos-diyosan. Subalit, hanggang sa mga panahong ito patuloy na nilalabag ito ng mga tao. Sa Exodo 20:4-5 ganito ang sabi; “Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.” Maliban dito, marami pang talata na naitala sa lumang tipan na nagkondena sa mga taong sumamba sa mga larawan. At hanggang sa Bagong Tipan partikular sa aklat ng Pahayag na siyang talaan sa mga hulang patungkol sa katapusan ng mundo at tinitiyak ng Diyos na ito’y mangyayari.

Sa Pahayag 21:8 ganito ang sabi; “Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diyos-diyosan, at sa lahat na mga sinungaling, sila’y ibubulid sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.” Iminumungkahi dito ang katiyakan sa mga taong sumasamba sa larawan na masusunog talaga ang mga ito sa dagatdagatang apoy sa impierno. Subalit, hanggang sa ngayon na mga panahong nagsimula nang mangyayari ang mga hula na napapaloob sa aklat ng Pahayag, parami ng parami lalo ang mga taong lumalabag sa kautusang ito.

Pinakamaraming relihiyosong Kristiyano ang sumasamba sa larawan. Bakit? Dahil gusto ng mga ito na hindi na sila maghirap pati sa paraan ng pagsamba sa panginoon. Kinaugalian na nilang dumaan sa maluwag na landas. Salungat ito sa sinabi ni Cristo sa Mateo 7:13-14 na makipot at kaunti lang ang dumadaan sa daan papunta sa kaharian subalit, maluwag ang daan at marami ang dumadaan papuntang kapahamakan. Kung hahalungkatin natin ang kasaysayan ni Cristo pati sa kanyang mga tagasunod, wala tayong mababasang kinagawian nila ang paggawa at pagsamba sa mga rebulto. Bagkus ipinagbawal pa ito ni Cristo mismo. Napakalungkot isipin na ang pinakamalaking pangkat ng mga Kristiyano ay sila pa ang lumabag sa kautusang ito. Makikita natin sa mga simbahan nila ang maraming rebulto na ginagawang palamuti at niluluhuran pa nila ang mga ito.

May isang pagkakataon na ang may akda ay sumakay ng kanyang sasakyan at habang tumatakbo ang sasakyan nito sa highway, may nasiraang jeep na naglalako ng mga rebulto. Nagimbal siya dahil ang mga bentang rebulto na kung saan ay niluluhuran ng mga tao ay ginawang “Early Warning Device” para maiwasan ang aksidente sa trapiko.

At minsan pa, ang may akda ay sumakay sa eroplano. Noong panahong yaon ay papalapit na ang isang malaking festival sa Cebu. Marami siyang kasabay na mga pasahero na may dalang mga rebultong bata. Nang naroon na sila sa loob ng eroplano, nasaksihan niyang hinalikan ng may dala ang rebulto at saka ito ipinasok sa luggage ng eroplano. Napakalungkot isipin na ang niluluhuran at dinidiyos ay inilagay lamang sa luggage. Bagkus binilihan dapat ito ng business class ticket para mayroon itong sariling first class na upuan.

Maliban dito, marami rin namang Kristiyano ang hindi naniniwala sa mga rebulto sa takot na baka sila maiimpierno dahil sa babala na nakasulat sa Biblia. Ang mga ito ay walang ibang pinaniwalaan maliban sa Biblia. Gaya ng isang grupo na ang kanilang lider ay tumatanggap ng mga tanong tungkol sa Panginoon at sagutin niya ito sang-ayon sa Biblia. Ito ang kanyang modus operandi upang makaakit ng mga tao. At marami pang Kristiyano na ganito; pagsinabi mong wala sa Biblia hindi nila ito pinaniwalaan dahil hindi raw ito mula sa Diyos. Halos lahat ng Kristiyano ay naniniwala na banal ang Biblia dahil salita daw ng Diyos ang mga nilalaman nito. Subalit, kung titingnan nating maigi, mayroong tatlong uring salita ang napapaloob dito. Una ay ang salita ng tao, pangalawa ay salita ng demonyo at ang pangatlo ay salita ng Diyos.

Ang salita ng tao ay ang mga sulat ng mga disipulo gaya ni Pablo na kung saan ay iniidolo ng karamihan sa mga Kristiyano. Dahil si Pablo ay isang abogado, maganda ang pagkagawa sa mga sulat nito. Hindi ito napansin ng mga Kristiyano. Akala nila basta nakasulat sa Biblia salita na ito ng Diyos. Si Pablo ay hindi kailanman naging Diyos kaya hindi mabibilang ang kanyang mga sulat na salita ng Diyos.

 Ang demonyo ay maraming salita rin na naitala sa Biblia. Noong tinukso niya si Cristo, ganito ang nakasulat sa Mateo 4:3; “At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, ‘Kung ikaw ang Anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay’.” Sa Mateo 4:5-6 ganito rin ang sabi; “Pagkatapos nito’y dinala siya ng Diyablo sa taluktok ng templo sa Banal ng Lungsod, ‘kung ikaw ang Anak ng Diyos’, sabi sa kanya, ‘magpatihulog ka sapagkat nasusulat; Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato’.” At sa Mateo 4:8-9 nakasulat ang ganito; “Pagkatapos, dinala siya ng Diyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roo’y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinasabi ng Diyablo, ‘ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin’.” Ang mga ito ay patunay lamang na mayroong mga napapaloob na salita ang demonyo sa tinatawag na banal na kasulatan o Biblia.

Samantalang ang mga salita ng Diyos ay naitala sa pamamagitan ng mga sulat ng mga propeta. Mababasa natin ang mga ito simula pa sa lumang tipan hanggang sa kapanahunan ni Jesucristo. Maraming sulat sa Biblia na kapag ang Diyos ay may bagay na gustong iparating sa tao; gumagamit Siya ng Kanyang Propeta at Sugo bilang templo nang sa ganun malaman ng mga tao ang Kanyang mensahe. Samantalang ang tao gaya ni Pablo ay sa pamamagitan ng sulat upang makarating at makaalam ang kanyang tagasunod sa mga bagay na dapat malalaman ng mga ito.

Ang taong nakasandal lamang sa Biblia; ang kanyang  paniniwala ay mas masahol pa sa panatiko. Kaya hindi na nila nalalaman ang iba pang mga bagay tungkol sa Panginoon dahil nakasentro lamang ang kanilang kaalaman sa Biblia. At kung saan ay hindi nila namamalayan na ang ganitong uri ng paniniwala ay kabahagi sa tinatawag na idolatry. Ang ibig sabihin ay iniidolo ang Biblia na gawa ng tao. Dapat malalaman ng tao na ang Biblia ay pinahintulot ng Diyos na magawa ng tao hindi sa ganang maligtas subalit magiging gabay lamang ito para sukat ikaligtas.

May iba pa kasing uri na karunungan ang Diyos na hindi naitala sa Biblia. ito ang tinatawag na tago na karunungan (ESOTERIC). Ang karunungang ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na maaaring makagawa ng mga kababalaghan. Gaya ni Cristo noong ginawa Niya ang tubig upang maging alak. Gaya rin ni Moses nang biniyak niya ang dagat at dumaan kasama ang libo-libong mga Israelita.

Sa kabilang panig, may mga taong hindi naniniwala sa Biblia. Ang mga ito ay ang mga taong tinatawag at binansagang mga panatiko. Ang kanilang pinag-aralan ay ang tago na karunungan ng Diyos. Naniniwala sila sa tinatawag na anting-anting at dito nakasentro ang kanilang pananalig sa kaligtasan. Medalyong nakaukit ang mga salitang latin, damit na may mga guhit na larawan ng kanilang diyos at may tatak na mga letrang salitang latin. Mga bato, bao ng niyog, ugat-ugat ng kahoy, langis at marami pang iba. Sa pamamagitan raw ng mga ito sila ay maliligtas.

Ngunit hindi rin nila namalayan na ang ganitong gawain ay kabahagi rin sa tinatawag na idolatry. Bakit iniidolo nila ito na kahit sa pagtulog ito’y kasama sa paghiga? Sang-ayon ng kanilang paniniwala, hindi rin lahat ng araw ay pwedeng maligo. Marami rin pagkain na ipinagbabawal gaya ng tinuhog, barbeque, litson at iba pa. Bawal rin lumapit sa babaeng may regla at marami pang iba na sa kadahilanan na mawala daw ang bisa ng kapangyarihan ng kanilang anting-anting. Sa mga taong naniniwala dito; kanilang pinaniniwalaan na ito lamang daw ang makaligtas sa kanila. Nakalimutan nila na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Siya lamang ang makakaligtas ng tao.

Ang mga ito ay nangangahulugan lamang na hindi tunay na sa Diyos ang karunungang yaon. Kung sa Diyos pa, bakit nawawala ang bisa nito pagnilabag ang mga bawal na yaon na hindi naman ito masama? Napakahina naman ng diyos nila kung mawala lang ang bisa ng kapangyarihan kapag nakakain ng litson. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, tago man o hayag ito ay hindi mawawala ang bisa nito sa ganoong bawal lang. Maliban lamang kung ito ay gagamitin mo sa masama. Ang totoo nito, ito’y isang paraan lamang sa pagpraktis ng tinatawag na idolatry. Kaya ang kapangyarihan sa anting-anting ay hindi maaasahang lubusan.

Hindi lang diyan naging kabahagi ang tao sa idolatry, pati rin ang mga taong sakim sa kayamanang panglupa. Ang mga ito ay hindi makakatulog pag kaunti lang ang pera. Gagawa sila ng dahas upang magkaroon ng maraming maraming pera. Pagnanakaw, pandarambong, pandaraya, at iba pa basta makakuha lang sila ng maraming pera wala na silang pakialam kahit sa paraang masama. Hindi lingid sa ating kaalaman na may mga ganitong uri ng tao. Nananamlay ang mga ito kapag hindi sila makadugas kahit mayroon na silang maraming pera.

Sa Mateo 6:19-21 ganito ang sabi; “Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito’y sumisira ang insekto at ang kalawang, at dito’y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo’y hindi sumisira kahit ang insekto kahit ang kalawang, at doo’y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagka’t kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.” Dagdag pa nito ang sinabi ni Cristo sa Mateo 6:24; “Sinuma’y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka’t kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya’y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.” At sa Mateo 19:24 ay may babala si Cristo: “At muling sinasabi ko sa inyo, Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom, kay sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos.” Napakaliwanag ang pagkakasabi at kung uunawain na walang puwang sa langit ang taong maraming pera o taong mayaman dahil kinondena na ito ni Cristo.

Subalit hindi ito pinansin ng mga tao. Patuloy ang pag-impok ng mga ito sa kayamanang panglupa sa likod ng katotohanang ayaw ng Diyos ito. Mismong pinuno ng relihiyong Kristiyano ang nagsasabi na ayos lang daw ang maraming pera basta huwag lang ito gamitin sa masamang paraan. Ngunit ang katotohanan, ang mga pinunong ito ay ang siyang nangunguna sa pagpapayaman at nagsisiunahan pa sila sa pagparami nito. Ang mga ito ay tiyak na kabilang sa bawal na tinatawag na idolatry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s