Hanapin ang Kaharian ng Diyos

Bible Commentary : Hanapin ang Kaharian ng Diyos
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 1: Series 1

Ang mundo ng mga Kristiyano ay umaasa ng kaligtasan magmumula kay Cristo. Bukambibig lagi ng mga ito ang pangalang Jesucristo na siyang Tagapagligtas ng sangkatauhan. Isa sa mga salitang iniwan ni Cristo ay ang nakasulat sa Mateo 6:33 na nagsasabi ng ganito; “Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.” Matalinghaga bagamat malinaw ang pagkasulat . Subalit paano hahanapin ang kaharian ng Diyos na hindi naman ito nakikita? Kahit ang bantog na siyensya na halos umabot na sa napakalayong bahagi ng kalawakan ay bigo sa pagsasabing nakakita na sila sa kaharian ng Diyos. Dito umusbong ang magulong interpretasyong nagbunga ng kanya-kanyang pag-iisip at pagkaunawa.

Dapat natin ito maintindihan na kailanman ay walang nakakita sa kaharian ng Diyos o langit kaya napakahirap nitong gawin. Dahil dito, ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng iba-ibang paliwanag. May nagsasabing tanggapin mo lang si Cristo at ilagay sa’yong puso sigurado ka nang ligtas. Sang-ayon pa, si Cristo ay nasa langit kaya kung Siya’y ilagay mo sa iyong puso; nakita mo na ang langit.

Nakaligtaan ng milyong-milyong Kristiyano na ang kanilang Biblia ng binabasa ay naglalaman ng maraming iba’t ibang aklat na isinulat ng mga propeta. Maaaring sa ibang mga bahagi nito ay mayroong mga salitang inilahad ang Diyos upang makapagbigay gabay sa mga taong matiyagang naghahanap sa Kanyang kaharian. Gaya ng nakasulat sa Salmo 74:1-2 ganito ang sabi; “Bakit kami, Panginoo’y itinakwil habang buhay, Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan? Iyo sanang gunitain ang tinipon mo no’ng una, Yaong lahing tinubos mo’t itinakda na magmana; Bundok ng Siong tinir’han mo’y gunitain mo rin sana.” Sa Salmo 132:13-14; “Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang Lungsod ng Sion. Ito ang wika niya: “Doon ako titira panghabang panahon, Ang paghahari ko’y magmumula roon.” At sa Joel 3:17; “Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong si Yahweh ang inyong Diyos! Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem; ito’y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan.” Kung ating uunawain ang mga talatang nabanggit; napakaliwanag na ang Diyos pala ay nakatira sa bundok ng Sion, na kung sa bundok ng Sion ang kanyang tahanan, tiyak na ito ang kanyang kaharian. Kung magkaganon, bakit walang Kristiyanong naghahanap ng bundok na ito?

Walang bundok na matatagpuan sa kalawakan, kaya tiyak na ang bundok ng Sion ay makikita sa mundong ibabaw. Sa Isaias 24:15 ganito ang sabi; “Dadakilain din siya sa silanganan, Pupurihin sa baybay-dagat ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos ng Israel.” Kung ating uunawain ang talatang nabanggit; napakaliwanag na ang Diyos ay luluwalhatiin sa mga kapuluan sa dagat sa bandang silangan. Maraming bansa ang nasasakupan sa silangang bahagi ng ating mundo. Kung ating titingnan, nag-iisang bansa lamang sa silangang bahagi ang binubuo ng mga pulo-pulo at itoy walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Maliban dito, ang Pilipinas rin lamang ang Kristiyanong bansa sa buong silangan. Hindi maaaring magkabisa ang Biblia sa ibang bansa na nasasakop sa silangan dahil hindi ito nila pinaniniwalaan sapagkat sila’y hindi mga Kristiyano.

Sa makatuwid dito sa Pilipinas magaganap ang sinasabing pagluwalhati ng Diyos sa silangan at ang bundok ng Sion na siyang tirahan ng Diyos ay dito rin matatagpuan. Kaya sa Salmo 48:1-2 ganito ang sabi; “Dakila si Yahweh, dapat papurihan, Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos ay dakong mataas na nakalulugod; Bundok sa hilaga na galak ang dulot, Sa lahat ng bansa nitong sansinukob.” Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 na mga pulo at isa dito ang isla ng Mindanao na kung saan bantog sa tawag na “Lupang Pangako”. Sa mga taong hindi naniniwala, ito’y walang halaga. Subalit sa mga taong nakakaalam, sa Mindanao ililigtas ng Diyos ang Kanyang mga pinili. Sang-ayon sa tekstong nabanggit, sa bandang hilaga ng Mindanao ang kinaroroonan ng Bundok Sion.

Hindi lamang sa Mindanao, subalit halos sa buong Pilipinas, may mga grupo-grupong Kristiyano na umukupa sa isang bundok at tinatawag din nilang bundok Sion. Bagamat ang bundok Sion ay mayroong palatandaan. Sa Isaias 28:16 ganito ang sinabi; “Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh: “Maglalagay ako ng batong-saligan sa Sion, Subok, matatag at mahalaga: ‘Ang magtiwala rito’y hindi mapapahiya’.” At ganito din ang sabi sa 1 Pedro 2:6; “Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga; Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.”  Kung ating uunawain, ito’y mga bato na nakaposisyon sa pormang triangulo o tatsulok upang matatawag na bato sa panulukan o “corner stone” sa salitang Ingles. Ang bawat sulok ay may nakatindig na parang nakatayong haligi bilang patibayan na kahit sa malakas na lindol hindi ito kayang ugain. Kaya sa Salmo 125:1 ganito ang sabi; “Parang Bundok Sion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kahit na kaila’y hindi makikilos hindi rin mauuga.” Ang bundok Sion ay nasa isang lugar na Diyos mismo ang naghanda at hindi tao; kaya walang silbi ang mga lugar na pinaniniwalaan ng mga tao na ito’y bundok ng Sion kung sila-sila lang ang gumawa at nagbansag nito.

Ang Diyos ay may pangakong mayroong taong ililigtas bago maganap ang katapusan ng mundo. Ito ang munting kawan na binabanggit sa Lukas 12:32 na kung saan ay naihula rin sa aklat ng Pahayag 14:1. Ito’y ang 144,000 mga taong tinubos; sila’y nangag-awit ng isang awiting sila lamang ang nakaintindi doon sa bundok ng Sion.  Ang mga tekstong ito ay iilan lang sa makapagpatunay na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Bundok ng Sion. Sino mang hindi makapagkubli sa bundok na ito sa panahon ng lindol na siyang Ika-pitong Salot ayon sa nakasulat sa Pahayag 16 ay hindi maliligtas.

Sa Isaias 14:32 ganito ang sabi; “Ano ang isasagot sa mga sugo ng bansang iyon? Si Yahweh ang siyang nagtatag ng Sion, at dito nakatatagpo ng matibay na tanggulan ang mga kaawaawa sa kanyang bayan.” Ganito rin sa Isaias 37:32 “Sapagkat may malalabi mula sa Jerusalem, at may maliligtas mula sa Bundok ng Sion. Mangyayari ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos.”  Sa Jeremias 4:6 ganito rin ang sabi; “Ituro ang daang patungo sa Sion! Magkubli na kayo! Huwag magpaliban! Mula sa hilaga’y paratingin ni Yahweh ang lagim at pagkawasak.” At sa Joel 2:32 ay ganito rin ang nakasulat; “Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may mga taong makapangungubli sa Bundok ng Sion at sa Jerusalem. Yaong pipiliin ni Yahweh ay makaliligtas.” Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo na hanapin mo ang kaharian ng Diyos, na kung saan nagpahiwatig ang Biblia na ang bundok Sion ay tahanan ng Diyos. Sa madaling sabi, ang bundok na ito ay siyang lugar ng kaligtasan. Kapag natagpuan mo na ang Bundok Sion, tiyak natagpuan mo na ang kaharian ng Diyos.

Dagdag pa dito, sa Mateo 16:18 nakasulat ang mga ito; “At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan!” Ito’y pangako din ng Panginoon doon sa kanyang tunay na Iglesia na hindi magdaranas ng kamatayan ang mga ito. May mga umaangkin na sila raw ang tunay na Iglesia, subalit bakit may namamatay pa sa kanila? Ang tunay na Iglesia ay hindi dadanas ng kamatayan, iyon ang pangako ng Panginoon. Ito ang pinakadahilan kung bakit pinahanap ng Panginoon ang kaharian ng Diyos, sa oras na matagpuan mo ito, tiyak na ang kaligtasan mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s