Anti-Cristo

Bible Commentary : Anti-Cristo
Isinulat ni Dodong Baguiz
Chapter 1: Series 2

 

Matagal nang panahon na ang mga Kristiyano ay nagbabanggit tungkol sa Anti-Cristo. Sabi pa ng mga matatanda noon na sa pagdating ng Anti-Cristo, ito daw ay isang taong magpapaniwala na siya na ang Cristong inaantay ng mundo. Magpapakita siya ng mga palatandaan gaya ng mga butas na kamay at paa bilang patunay sa pagpako sa kanya sa krus. Gagawa siya ng maraming kababalaghan upang linlangin ang marami at tiyak daw na maraming susunod sa kanya.  Subalit, lumipas na ang 2,000 anyos walang ganyang tao ang dumating, hanggang sa hindi na ito binigyang pansin ng mga Kristiyano at ang karamihan ay nilagay na lamang nila ito sa limot.

Ang salitang Anti-Cristo ay masama para sa mga Kristiyano dahil sa kanilang paniniwala na ito’y kalaban ng Diyos. Subalit, ano at sino ba itong mga Anti-Cristo? Sila ang mga taong sumasalungat at ayaw sa mga turo ni Jesucristo. Ang mga ito ay ang mga makasalanang tao na kung saan ang aral ni Cristo ay hindi nirerespeto. Sa madaling sabi, ang lahat na hindi ililigtas ng Diyos ay mga Anti-Cristo.

Sa Juan 14:6 ganito ang sabi: “Sumagot si Jesus, ‘Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko’.” Patunay lamang ito na Siya’y totoo at wala ng iba pang dapat sundin ang mga tao upang makamit ang kaligtasang inaasahan. Subalit ang salitang ito ay mayroong napakalawak na kahulugan, na kung hindi ito maintindihan ng maigi, maaaring maging sanhi ng pagiging Anti-Cristo ng isang tao.

Sa Mateo 24:4-5 may nakasulat na ganito: “Sumagot si Jesus, “Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila si Cristo, at marami silang maililigaw.” Nakakapagtaka na si Cristo mismo ang nagsabi nito na kailangang mag-ingat tayo sa mga taong nagdadala ng kanyang pangalan dahil tiyak na ililigaw lamang tayo. Kung tutuusin, walang iba na nagdadala ng kanyang pangalan maliban sa mga Kristiyano rin. Ang ibig ba nito sabihin ay ang mga Kristiyano ay siyang kumakatawan bilang  Anti-Cristo?

Ito’y napakalungkot na katotohanan; subalit wala tayong magagawa dahil ang mga salitang ito ay nagmumula mismo sa bibig ni Cristo. Sa kadahilanan na ang Kristiyano ay napukos sa pagbabasa ng mga sulat ng mga disipulo particular kay Pablo. Hindi nila namalayan na maraming sulat ang mga ito na salungat sa mga salita ni Cristo. Sa kanilang kaisipan na akala nila basta nakasulat sa Biblia lahat ay tama. Dito nakaligtaan ng mga Kristiyano ang sinasabi ni Cristo na Siya ang daan, katotohanan at ang buhay.

Bakit mga sulat ni Pablo ang sinusunod? Tungkol sa kaligtasan, ang sabi ni Pablo ay dadalhin sa itaas (Rapture) ang mga pinili. 1Tessalonica 4:17 ganito ang sabi: “Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.” Samantala ang mga salita ni Cristo ay ibababa ang kaharian ng Diyos, ang bagong Jerusalem dito sa lupa. Sa Revelation 3:12 ganito ang sabi: “Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hinding-hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan.” At ang sabi pa rin ni Cristo sa Revelation 11:15 ay ganito: “Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ‘Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Cristo na ating Panginoon.  Maghahari siya magpakailanman!’”  Napakaliwanag intindihin na maghahari si Cristo kasama ng mga pinili dito sa lupa magpakailanman dahil tiyak na ibababa sa lupa ang bagong Jerusalem; ang lugar na paghaharian ni Cristo. Alin mang sulat na nasa Biblia; si Cristo ay kailanman hindi nagbanggit tungkol sa sinasabi ni Pablo na Rapture, kaya hindi ito’y walang katotohanan. Samakatuwid, ang naniniwala kay Pablo ay kabilang sa sinasabing Anti-Cristo.

Maliban dito, marami pang sinusulat si Pablo na salungat sa mga sinasabi ni Cristo. Sa Filipos 2:9-10 ganito ang nakasulat: “At dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.” Ganun din ang sinabi ni Pedro sa Gawa 4:12 ganito ang sabi: “Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo  ay maligtas.” Halos lahat sa relihiyong Kristiyano ay pinanghawakan at ipinaglaban ang talatang ito. Pinatunayan nila na wala na talagang ibang pangalan pa na sukat ikaliligtas maliban sa pangalang Jesucristo lamang. Subalit, sa Revelation 3:12 malinaw na sinabi ni Cristo na sa magtatagumpay ay ibibigay Niya ang kanyang bagong pangalan; dahil bago, hindi ito Jesucristo.

Sa Roma 10:13 ganito ang sinulat ni Pablo: “Dahil sinasabi sa kasulatan, ‘Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon’.” At sang-ayon din kay Pedro na nakasulat sa Gawa 2:21 ay ganito: “At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.” Dahil sa dalawang talatang ito, maraming Kristiyano na nagiging maluwag sa pakikitungo nila sa Panginoon. Hindi nasunod ang sinabi ni Cristo sa Sa Mateo 7:21 ganito ang sabi ni Cristo: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.” Sa puntong ito, maliwanag na mahirap pala pasukin ang langit. Kailangan dito ang sakripisyo bago mo makamit ang kaligtasan.

Karamihan kasi ng mga kristiyano nagdedepende lamang sila sa turo ng kanilang mga namumuno. Sa Mateo 5:20 ganito ang sinabi ni Cristo: “Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.” Ipinahiwatig dito na ang mga pinuno ng relihiyon ay walang puwang na maligtas. Kung magkagayo’y paano pa kaya ang mga tagasunod nito? Dito nadaya ang mga masusugid na mananampalatayang Kristiyano dahil ang sinusundan nila palagi ay ang mga disipulo na kung saan ang mga doktrinang tinuturo ng mga ito ay salungat sa mga sinasabi ni Cristo.

Sa Mateo 7:13-14, ganito naman ang pagkakasulat: “Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kaunti ang nagdaraan doon.” Maliwanag na magkasalungat na naman ang sinasabi ni Pablo at Pedro sa mga salita ni Cristo. Sino ang dapat nating sundin at paniwalaan? Ang dalawang disipulo o si Cristo na siyang Tagapagligtas?

Dagdag pa dito, sa aklat ng Efeso, Corinto, Tessalonica at Pahayag o Revelation ay mababasa natin ang magkasalungat na sinasabi ng mga disipulo at ni Cristo. Sa Efeso 2:8-9 ganito ang sinabi ni Pablo: “Sapagkat sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos at hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.” Maraming Kristiyano na nakasentro o nakatuon sa paniniwalang ito. Subalit ang sabi ni Cristo  ay ganito. Revelation 22:12, “At sabi ni Jesus, “Makinig Kayo! Darating na Ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa.”

Sa  1 Corinto 15:52 ganito ang sabi ni Pablo: “Sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat.” Samantalang si Cristo ay ganito ang sinasabi, Revelation 20:4, “At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Cristo sa loob ng sanlibong taon.”

Sa 2 Tessalonica 2:2 ganito ang sabi ni Pablo: “Na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay hula o pahayag, o isinulat namin.” Samantalang sabi ni Cristo ay ganito, Revelation 22:7 “At sinabi ni Jesus, ‘Makinig kayo! Darating na Ako! Mapalad ang tumutupad sa mga hula na nilalaman ng aklat na ito!’” at Revelation 1:3, “Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hula nito, at tumutupad sa nasusulat dito! Sapagkat malapit na itong maganap.”

Ito at marami pang talata na magkakasalungat na nagbigay daan na mailigaw ang maraming Kristiyano dahil si Pablo ang sinusunod ng mga ito at hindi si Cristo. Sa ibang bahagi, hindi lamang sa ganyang paraan naligaw ang mga Kristiyano. May mga malalaking simbahan ang mga ito na sa loob nito ay maraming rebulto, partikular ang rebulto ni Cristo na nakapako sa krus. Niluluhuran nila ito at madalas pang humihingi na biyayaan sila sa kanilang mga negosyo at sa iba pa nilang mga trabaho at kabuhayan.

Karamihan sa mga Kristiyanong ito ay mga magagara ang damit pagpumapasok sa kani-kanilang simbahan. Samantala ang kanilang panginoon ay nakabahag lamang at nakapako pa ito sa krus. Nakaluhod na nakasuot ng mga magagandang damit ang mga Kristiyanong umiidolo sa ganitong uri na pagsamba ng kanilang diyos. Bagama’t hindi nila naisip na ito ay isang kabahagi sa panlalait ng Panginoon. Tama ba na ang iyong Panginoong Diyos ay nakabahag lamang at nakapako pa ito sa krus; samantalang ikaw na tao lamang na malaya sa pagkilos at sa kanya ka pa humingi ng grasya?

Kung tutuusin ang dapat gawin ng mga mananampalatayang ito ay tanggalin nila sa krus ang kanilang kini-kilalang Panginoon at gawan ito ng pinakamagandang upuan. Suotan ng mamahaling damit at lagyan ng gintong korona upang ang rebultong ito’y magiging karapat-dapat luhuran sa sinumang taong naniniwala ng ganito at hindi koronang tinik na naglarawan ng sobrang paghihirap ng kanilang Panginoon.

Maraming talata sa Biblia na nagbawal ng ganitong uri ng pagsamba subalit patuloy itong sinuway ng maraming Kristiyano. Bagkus pinaglaban pa nila ito at sang-ayon pa na ito raw ang tama. Pero kung isiping mabuti, ito ay tunay na kalapastangan at panlalait sa Diyos. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay tunay na ANTI-CRISTO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s