Idolatry (Pagsamba sa diyus-diyusan)

Bible Commentary : Idolatry (Pagsamba sa diyus-diyusan) Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 1 Libo-libong taon nang lumipas; may kautusan na ang Diyos na nagbabawal sa pagsamba sa mga larawan o mga diyos-diyosan. Subalit, hanggang sa mga panahong ito patuloy na nilalabag ito ng mga tao. Sa Exodo 20:4-5 ganito ang sabi; “Huwag kang gagawa para sa…

Hanapin ang Kaharian ng Diyos

Bible Commentary : Hanapin ang Kaharian ng Diyos Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 1 Ang mundo ng mga Kristiyano ay umaasa ng kaligtasan magmumula kay Cristo. Bukambibig lagi ng mga ito ang pangalang Jesucristo na siyang Tagapagligtas ng sangkatauhan. Isa sa mga salitang iniwan ni Cristo ay ang nakasulat sa Mateo 6:33 na nagsasabi ng…

Anti-Cristo

Bible Commentary : Anti-Cristo Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 2   Matagal nang panahon na ang mga Kristiyano ay nagbabanggit tungkol sa Anti-Cristo. Sabi pa ng mga matatanda noon na sa pagdating ng Anti-Cristo, ito daw ay isang taong magpapaniwala na siya na ang Cristong inaantay ng mundo. Magpapakita siya ng mga palatandaan…

Mga Cristo sa Biblia

Bible Commentary: Mga Cristo sa Biblia Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 3 Ang sangkatauhang napapaloob sa Kristiyanismo ay naniniwala sa nag-iisang Cristo at nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pinatotohanan ng Banal na kasulatan; ang Biblia na si Jesus ay bugtong na anak at Siya at ang Ama ay…

Paghatol ng Buhay at Patay

Bible Commentary: Paghatol ng Buhay at Patay Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 5   Lubos na naniwala ang buong kristiyano na mayroong paghatol ng buhay at patay at ito’y pinaniwalaan nila na malapit na malapit nang mangyayari. Subalit, may katanungan dito na walang nagbibigay linaw sa isa man sa mga relihiyong napapaloob mismo…

Ang Pitong Salot ng Diyos

Bible Commentary :Ang Pitong Salot ng Diyos Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 6 Ang Apocalypse International Ministry (AIM), Inc. ay nagtuturo ng dalawang uri ng karunungan ng Diyos, ang hayag (Ecclesiastical) at tago (Esoteric). Ang hayag ay makukuha sa Biblia na siyang tinuturo ng relihiyong Kristiyano, samantalang ang tago naman ay tinuturo at pinag-aralan ng…

Nandito na ba si Cristo?

Bible Commentary : Nandito na ba si Cristo? Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 7 Noong taong 2,000, asang-asa ang mga Kristiyano sa pagdating ni Cristo. Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming tao ang nag-aabang sa ibang panig ng lugar upang masaksihan ang pagdating ni Jesucristo na sakay sa mga ulap. Subalit bigo ang…

Ang Pagwawakas ng Mundo

Bible Commentary: Ang Pagwawakas ng Mundo Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 1: Series 8 Napakalungkot isipin na ang mundo pala na ating kinabubuhayan ay mayroong katapusan. Ang sandaigdigan ay napakasarap tirahan lalo na kung tinatamasa ang kasaganaan. Subalit ang Diyos ay nagbabadya sa pamamagitan ng mga kasulatang iniwan Niya sa kanyang mga Propeta at Sugo na…

The Seven Plagues

THE SEVEN PLAGUES By: Dodong Baguiz There is a special organization which is reportedly the one and only in this world, that teaches two types of knowledge of God, the open (Ecclesiastical) and the hidden (Esoteric). The open knowledge can be acquired through the Bible which has been taught by the Christian religions, while the…

Seek First the Kingdom of Heaven

SEEK FIRST THE KINGDOM OF HEAVEN By: Dodong Baguiz The Christian world expects much that salvation comes from Christ. The name Jesus Christ is always their by-word as the savior of mankind. One of the words left by Christ is the one written in Matthew 6:33 as reads; “But seek first His Kingdom and His…